Jaký je rozsah zpracovávaných osobních údajů (dále OÚ)?

Identifikační údaje: tituly, jméno, příjmení, rodné příjmení, datum narození, rodné číslo, státní příslušnost, číslo OP resp. jiného dokladu totožnosti, kmenové číslo zaměstnance, fotografie

Kontaktní údaje: adresa trvalého bydliště, telefonní číslo, e-mail

Ostatní: rodinný stav, vzdělání, zdravotní způsobilost k výkonu práce, bankovní spojení, členství v odborové organizaci (u zaměstnance), kamerový záznam, hlasový záznam, IP adresa

Za jakým účelem jsou OÚ zpracovávány?

  • Mzdová a personální agenda zaměstnanců
  • Plnění z uzavřených smluv a objednávek
  • Plnění zákonných povinností
  • ArchivnictvíVstupy do prostor firmy
  • ICT služby
  • Ochrana majetku
  • Bezpečnost práce

Jak dlouho jsou OÚ ve společnosti uchovávány?

Doba uchování osobních údajů se řídí příslušnou legislativou (daňová, účetní, Občanský zákoník, a další) minimálně však po dobu trvání obchodního vztahu.

Z jakých zdrojů jsou OÚ čerpány?

OÚ jsou získávány zejména od samotných subjektů údajů (zaměstnanci, zákazníci, obchodní partneři, návštěvníci).

Z důvodu bezpečnosti, ochrany majetku a dozoru nad technologiemi jsou v prostorách firmy instalovány kamery se záznamem. Záznam je uchováván na nezbytně dlouhou dobu a není zpracováván z jiného než uvedeného důvodu.

Z důvodu bezpečnosti práce a případného šetření poškození zdraví osob či majetku jsou nahrávány hovory na vybraných telefonních linkách. Jedná se o dispečinky a velíny. Záznam je uchováván na nezbytně dlouhou dobu a není zpracováván z jiného než uvedeného důvodu.

Kdo jsou zpracovatelé OÚ?

Zpracovatelem je Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. a ostatní společnosti skupiny Sokolovské uhelné.

Kdo jsou příjemci OÚ?

Příjemci vyplývající ze zákonných povinností a v nezbytné míře i další obchodní partneři (např. subdodavatelé) za účelem naplnění smluvního vztahu mezi společností HATESPO a subjektem osobních údajů.

Jaká jsou práva subjektu údajů?

právo na informaci co, proč a v jakém rozsahu je o něm zpracováváno.
právo na opravu chybných údajů nebo jejich doplnění
právo na přenositelnost údajů
právo na výmaz. Nejedná se o absolutní právo. Požadavku na výmaz nemusí být vyhověno ze zákonných důvodů nebo tam, kde je to technicky, časově a finančně neúměrně nákladné.

V případě, že Vám budou uvedená práva upřena, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů,

Jak uplatnit svá práva vyplývající z nařízení GDPR?

Každý subjekt, který hodlá uplatnit svá práva se může se svou žádostí obrátit:
E-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Datovou schránkou ID: gd5v5hj
Písemně: HATESPO, s. r. o., Okružní 749, 357 09 Habartov

Ve své žádosti musí subjekt uvést takové údaje, aby jej správce OÚ mohl ztotožnit a mohl tak jeho požadavku vyhovět.